آموزش سازمانی
آذر ۲۸, ۱۳۹۸

مسئولیت پذیری نقطه مقابل سرزنش و انتقاد

مسئولیت پذیری نقطه مقابل سرزنش و انتقاد مـا بوسـیله ی نحـوه تفکـر خـود و چگـونگی انتخـاب الگوهـای حـسی و  ادراکیمان، در خلق و ایجاد انواع گوناگون […]